【仙吕】八声甘州_江天暮雪,

 
作者: 元代   鲜于枢
江天暮雪,最可爱青帘摇曳长杠。
生涯闲散,占断水国渔邦。
烟浮草屋梅近砌,水绕柴扉山对窗。
时复竹篱旁,吠犬汪汪。

【幺】向满目夕阳影里,见远浦归舟,帆力风降。
山城欲闭,时听戍鼓音夅音夅。
群鸦噪晚千万点,寒雁书空三四行。
画向小屏间,夜夜停釭。

【大安乐】从人笑我愚和戆,潇湘影里且妆呆,不谈刘项与孙庞。
近小窗,谁羡碧油幢?

【元和令】粳米炊长腰,鳊鱼煮缩项。
闷携村酒饮空缸,是非一任讲。
恣情拍手棹渔歌,高低不论腔。

【尾】浪滂滂,水茫茫,小舟斜缆坏桥桩。
纶竿蓑笠,落梅风里钓寒江。

(jiāng)
(tiān)
()
(xuě)
(zuì)
()
(ài)
(qīng)
(lián)
(yáo)
()
(zhǎng)
(gàng)
(shēng)
()
(xián)
(sàn)
(zhàn)
(duàn)
(shuǐ)
(guó)
()
(bāng)
(yān)
()
(cǎo)
()
(méi)
(jìn)
()
(shuǐ)
(rào)
(chái)
(fēi)
(shān)
(duì)
(chuāng)
(shí)
()
(zhú)
()
(páng)
(fèi)
(quǎn)
(wāng)
(wāng)
()
(yāo)
()
(xiàng)
(mǎn)
()
()
(yáng)
(yǐng)
()
(jiàn)
(yuǎn)
()
(guī)
(zhōu)
(fān)
()
(fēng)
(jiàng)
(shān)
(chéng)
()
()
(shí)
(tīng)
(shù)
()
(yīn)
(jiàng)
(yīn)
(jiàng)
(qún)
()
(zào)
(wǎn)
(qiān)
(wàn)
(diǎn)
(hán)
(yàn)
(shū)
(kōng)
(sān)
()
(háng)
(huà)
(xiàng)
(xiǎo)
(píng)
(jiān)
()
()
(tíng)
(gāng)
()
()
(ān)
()
()
(cóng)
(rén)
(xiào)
()
()
()
(gàng)
(xiāo)
(xiāng)
(yǐng)
()
(qiě)
(zhuāng)
(dāi)
()
(tán)
(liú)
(xiàng)
()
(sūn)
(páng)
(jìn)
(xiǎo)
(chuāng)
(shuí)
(xiàn)
()
(yóu)
(zhuàng)
()
(yuán)
()
(lìng)
()
(jīng)
()
(chuī)
(zhǎng)
(yāo)
(biān)
()
(zhǔ)
(suō)
(xiàng)
(mèn)
(xié)
(cūn)
(jiǔ)
(yǐn)
(kōng)
(gāng)
(shì)
(fēi)
()
(rèn)
(jiǎng)
()
(qíng)
(pāi)
(shǒu)
(zhào)
()
()
(gāo)
()
()
(lùn)
(qiāng)
()
(wěi)
()
(làng)
(pāng)
(pāng)
(shuǐ)
(máng)
(máng)
(xiǎo)
(zhōu)
(xié)
(lǎn)
(huài)
(qiáo)
(zhuāng)
(lún)
竿(gān)
(suō)
()
(luò)
(méi)
(fēng)
()
(diào)
(hán)
(jiāng)

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

《【仙吕】八声甘州_江天暮雪,》作者

暂无作者介绍!

© 2017-2022 古诗词赏析吧 | 古诗大全 | 诗词名句 | 国学典籍