花杀

 
作者:    熙让
西厢暮,凭栏登阁处
华山脚下老渔夫
东郊麓,相忘于江湖
八十万年得禅悟
霜寒剑,弦柱思华年
英雄头上矮屋檐
红绞链,情人总痴怨
化作鸳鸯觅缠绵
泪,让我梦碎
战火灼伤,万家思寐
悔,难尽慈悲
不周山下,觞天之罪
灵前上飨,荒神孤往
哪怕前方兵多将强
以智屠罔,泪陌中狂
是否明朝日下扶桑
灞陵伤别,寒夜如铁
刀枪剑戟灰飞烟灭
杨柳蝴蝶,创伤欲裂
瑶琴拂过凄风晓月

西()
(xiāng)
()
(píng)
(lán)
(dēng)
()
(chù)
(huá)
(shān)
(jiǎo)
(xià)
(lǎo)
()
()
(dōng)
(jiāo)
()
(xiàng)
(wàng)
()
(jiāng)
()
()
(shí)
(wàn)
(nián)
()
(chán)
()
(shuāng)
(hán)
(jiàn)
(xián)
(zhù)
()
(huá)
(nián)
(yīng)
(xióng)
(tóu)
(shàng)
(ǎi)
()
(yán)
(hóng)
(jiǎo)
(liàn)
(qíng)
(rén)
(zǒng)
(chī)
(yuàn)
(huà)
(zuò)
(yuān)
(yāng)
()
(chán)
(mián)
(lèi)
(ràng)
()
(mèng)
(suì)
(zhàn)
(huǒ)
(zhuó)
(shāng)
(wàn)
(jiā)
()
(mèi)
(huǐ)
(nán)
(jìn)
()
(bēi)
()
(zhōu)
(shān)
(xià)
(shāng)
(tiān)
(zhī)
(zuì)
(líng)
(qián)
(shàng)
(xiǎng)
(huāng)
(shén)
()
(wǎng)
()
()
(qián)
(fāng)
(bīng)
(duō)
(jiāng)
(qiáng)
()
(zhì)
()
(wǎng)
(lèi)
()
(zhōng)
(kuáng)
(shì)
(fǒu)
(míng)
(cháo)
()
(xià)
()
(sāng)
()
(líng)
(shāng)
(bié)
(hán)
()
()
(tiě)
(dāo)
(qiāng)
(jiàn)
()
(huī)
(fēi)
(yān)
(miè)
(yáng)
(liǔ)
()
(dié)
(chuàng)
(shāng)
()
(liè)
(yáo)
(qín)
()
(guò)
()
(fēng)
(xiǎo)
(yuè)

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

《花杀》作者

暂无作者介绍!

猜你喜欢

    © 2017-2022 古诗词赏析吧 | 古诗大全 | 诗词名句 | 国学典籍